Avondmaal


Uitgangstekst
In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij brood, en na God gedankt te hebben, brak Hij het in stukken en zei:
Dit is mijn lichaam voor u.
Doe dat om mij te gedenken.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond, een verbond dat bekrachtigd wordt door mijn bloed.
Elke keer als u hem drinkt, doe het dan om mij te gedenken.

Weet dus…
elke keer dat u dit brood eet en deze beker drinkt, dan verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.
(1Cor. 11:23-25 – vertaling Groot Nieuws).

Oude Testament
Met de jaarlijkse viering van het Pascha herdenken de Israëlieten de uittocht uit Egypte en daarmee de bevrijding van de slavernij. (Ex. 12:14-21)

Pascha is tevens de aanduiding van het “vlekkeloos” lam dat tijdens de viering van het Pascha wordt geslacht.
Het Pascha-offer is het plaatsvervangend offer voor de oudste zoon van het gezin, die daardoor gered werd van de dood.

Tijdens de Pascha-maaltijd worden ongezuurde broden en het gebraden vlees van het offerdier gegeten.
De broodkoeken zijn ongezuurd omdat het volk haastig moest vertrekken, zonder te kunnen wachten tot het deeg gerezen en volgens gewoonte bereid was.

In de tijd van Jezus werd het Pascha op de volgende wijze gehouden.
Er werd vier maal een beker wijn vermengd met water rondgedeeld.

De eerste beker diende als opening; daarbij werd in algemene termen Gods zegen gevraagd.
Vervolgens kwamen de ongezuurde broden, de bittere kruiden, het gebraden lam en gekruide saus op tafel.
Dan werd er een onderwijzing gegeven over de betekenis van het Pascha, gevolgd door het zingen van Psalm 113 en 114.

Hierna ging de tweede beker rond.
Vervolgens nam de huisvader twee broden.
Bij het breken daarvan werden de woorden gesproken:
Dit is het brood der ellende, dat onze vaderen in Egypte gegeten hebben.

Tegen het einde van de maaltijd werd de derde beker rondgegeven.
Deze werd de beker der dankzegging genoemd.
Hierna zong men Psalm 115-118.

Tenslotte ging de vierde beker rond…

Nieuwe Testament
Jezus geeft tijdens de viering van het Pascha een nieuwe betekenis aan het Pascha en stelt daarmee de viering van het Avondmaal in voor de nieuwtestamentische gemeente…

En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: Drink allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden
(Matt. 26:26-28).

Tijdens het Pascha neemt Jezus op het daarvoor aangewezen moment een stuk brood en breekt het.
Hij spreekt dan niet meer over wat destijds in Egypte gebeurd is, maar verbindt het breken van het brood met een nieuwe werkelijkheid:
Neem, eet; dit is Mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt, doe dit tot Mijn gedachtenis!

Daarna neemt Jezus de beker - de derde beker van het Pascha, de beker der dankzegging - en voegt ook daar een nieuwe betekenis aan toe:
Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls als je die drinkt, tot Mijn gedachtenis!

Paulus noemt het Avondmaal gemeenschap hebben met het bloed en met het lichaam van Christus…
Als wij aan de tafel van de Here drinken uit de beker, Hem danken en Zijn zegen vragen, hebben wij samen deel aan het bloed van Christus.
En als wij het brood breken, hebben wij samen deel aan Zijn lichaam. (1Cor. 10:16 – Het Boek)

Principes
Ons Paaslam is geslacht… (1Cor. 5:7)
Jezus Christus heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist toen Hij Zichzelf offerde aan het kruis.
(Hebr. 7:27 – Het Boek)

De verlossing in Zijn bloed.
Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen.
Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven.  (Ef 1:7)

Tot Mijn gedachtenis…!
Jezus maakt door Zijn lijden en sterven de weg naar God toe vrij voor alle mensen.
Aan het begin van die fase in Zijn leven stelt Jezus het Avondmaal in voor Zijn gemeente
-     Ik heb je binnen dit nieuwe verbond gebracht door mijn bloed
-     je bent rechtvaardig door je geloof in Mij
-     heb deel aan Mij
-     realiseer je je verbondenheid met Mij
-     je mag mijn lichaam zijn.

Door Zijn sterven heeft Hij de macht van de zonde eens en voor altijd  gebroken. Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf daarom dus als dood voor  de zonde. Omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. (Rom. 6:10-11 - Het Boek)

Ongezuurd…
Paulus legt met ongezuurde brood een verband met reinheid en waarheid.
Een beetje gist doortrekt het hele deeg. Doe de oude gist weg en wees als nieuw deeg. U bent immers brood zonder gist, omdat ons paaslam is geslacht: Christus zelf. Laten we dus feestvieren, niet met oude gist, de gist van kwaad en slechtheid, maar met ongegist brood van reinheid en waarheid.
(1Cor. 5:7-8 – vertaling Groot Nieuws)

Eenheid…
Het ene brood getuigt van de eenheid van het lichaam van Christus, de ene ware Gemeente (1Cor. 10:17)

Weet dus…
elke keer dat u dit brood eet en deze beker drinkt, dan verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt…

Avondmaal vier je, omdat…
-     je gelooft in de vergeving van zonden doordat
      je gelooft dat Jezus voor je zonden is gestorven
-     je gelooft rechtvaardig te zijn voor God
    
 door je geloof in de opstanding van Jezus uit de dood
-     je gelooft in het werk van Jezus Christus in jouw leven en in de gemeente
-     je gelooft betrokken te zijn bij zijn wederkomst in de gemeente
      tot lof van God en tot heil van mensen


Conclusie
Bij de viering van het Avondmaal gaat het in wezen om de Verlosser Zelf.
Hoewel wij als verlosten aanzitten, denken wij in de eerste plaats aan Hem die onze Redder is.

Bij de viering van het Avondmaal vieren we...
-     dat Jezus Christus de overwinning heeft behaald op Duivel en Dood
-     dat Jezus met Zijn leven onze zondeschuld heeft betaald
-     dat Jezus ons verzoend heeft met God.

Ieder die gelooft dat Jezus voor zijn zonden is gestorven, en gelooft dat het daardoor in orde is tussen God en hem, mag deelnemen aan het Avondmaal.

Bij de viering van het Avondmaal kijken we niet alleen terug, we kijken ook vooruit...
We gedenken allereerst wat Jezus Christus heeft gedaan en wat het voor Hem heeft betekend om ons terug te brengen bij God, onze Vader.
En met “totdat Hij komt…” zien wij uit naar “de dag van Christus”, de dag waarop Jezus klaar is met Zijn werk in ons en wij rein en onberispelijk zullen zijn voor God.
(naar Fil. 1:6 en 10)
De dag, waarop Jezus Christus verheerlijkt zal worden in zijn heiligen en met verbazing gezien zal worden in allen die tot geloof gekomen zijn. (2Thess. 1:10)