Christelijk huwelijk


Uitgangstekst

De HERE God liet Adam in een diepe slaap vallen, nam een rib uit zijn lichaam en sloot de plaats waaruit Hij de rib had genomen.
Uit de rib maakte Hij een vrouw en Hij bracht haar bij de mens.
“Ja, dit is wat ik nodig had!” riep Adam blij uit, “zij is echt een deel van mijn lichaam.
Ik zal haar mannin noemen, omdat zij is genomen uit de man.”
Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt (Gen.2:21-24).

Gods scheppingswerk was compleet toen Hij de vrouw uit de rib van de man had gemaakt.

Daarmee gaf God tegelijk het beginsel van het huwelijk aan, namelijk het deelhebben aan elkaar.
God laat zien dat man en vrouw één worden in een huwelijk.

God gaf het huwelijk aan Adam en Eva als een geschenk.
Zij waren voor elkaar gemaakt.


Gods orde en volgorde
Als de Farizeeërs aan Jezus een vraag stellen over het huwelijk, dan antwoordt Hij met de woorden uit Gen.2.

In het begin heeft de Schepper de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één
Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. (Mat.19:3-6)

Eerst zal een mens zich moeten losmaken van zijn vader en moeder, dat wil zeggen op eigen benen moeten kunnen staan.
Vervolgens is er sprake van de periode van het ‘zich hechten aan’, dat wil zeggen het leren kennen van elkaar tot en met het sluiten van een verbond.
Tenslotte zullen die twee één worden.


Beeld van Christus en Zijn gemeente
Paulus legt uit dat de relatie tussen man en vrouw een groot ‘mysterie’ of ‘geheimenis’ is (Ef.5:22-33).
Hij openbaart ons dat de relatie tussen man en vrouw te vergelijken is met de relatie tussen Christus en de gemeente… Gods grote heilsplan.

Het christelijk huwelijk behoort een voorbeeld te zijn van Christus’ liefde voor de Gemeente en de houding van de Gemeente ten opzichte van Christus.

Het christelijk huwelijk behoort de eenheid van Christus en zijn gemeente te weerspiegelen.

Hebr.14:4 roept dan ook op om het huwelijk in ere te houden, en dus de waarde daarvan niet te onderschatten.


Verbond
Een verbond is een plechtig gesloten overeenkomst tussen twee partijen met bepaalde beloften en verplichtingen, waarvan de duurzaamheid geldt voor het hele leven.
(citaat: christelijke encyclopedie)

Het huwelijksverbond is de diepste band die een mens met een ander mens kan aangaan.

Het huwelijk is een verbond voor het leven dat ten overstaan van God en mensen wordt gesloten.

Als je de zekerheid hebt dat God je als man en vrouw samenvoegt, dan mag je er ook op vertrouwen dat Hij Zijn hulp en bijstand zal geven om trouw te kunnen blijven aan je belofte tot de dood scheiding brengt.

Huwelijksplechtigheid
De Bijbel geeft geen aanwijzingen voor de vorm die een huwelijksceremonie moet hebben.

De Bijbel spreekt echter wel van huwelijksdagen en dat er een datum gepland moest worden waarop man en vrouw hun huwelijksbeloften uitwisselen.

De huwelijksceremonie in de tijd van Abraham verschilde met die uit de dagen van Simson en verschilde ook weer met die in de tijd van Jezus.
(vergelijk: Gen.24:67, Richt.14:10-20 en Joh.2:1-11)

In de meeste westerse landen is een plechtigheid in een gemeentehuis de normale erkende vorm voor een huwelijk.
Pas dan kun je spreken van een wettig huwelijk in de ogen van God en de mensen.


Inzegening
De inzegening van een huwelijk is een bevestiging van het huwelijksverbond onder Gods zegen.

Pred.4:12 vergelijkt het huwelijksverbond onder Gods zegen met een drievoudig snoer dat niet makkelijk te breken is…

Man en vrouw staan vanaf die dag als echtpaar in de wereld met de intentie om de Bijbelse principes die binnen het huwelijk gelden, in praktijk te brengen.


Seksuele omgang
De Bijbel spreekt zeer positief over seksualiteit.
Het boek Hooglied beschrijft dat op een prachtige manier.

1Cor.6:16 zegt dat door seksuele gemeenschap man en vrouw ‘één lichaam’ zijn.

Seksuele gemeenschap hebben is echter niet hetzelfde als iemand tot vrouw nemen.

Door seksuele gemeenschap ontstaat geen huwelijk.
Je bent dan ook niet in Gods ogen getrouwd omdat je door je seksuele omgang één met elkaar bent geworden.

Seksuele gemeenschap drukt uit dat er een diepe geestelijke band is ontstaan, die niet meer verbroken mag worden.
Wanneer je alles voor altijd met elkaar deelt, alleen dan is er ruimte voor totale overgave aan elkaar.
Met elkaar naar bed gaan èn met elkaar je hele leven delen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Principes
Scheppingsorde
Vanaf de schepping bedoelt God dat één man en één vrouw aan elkaar verbonden zouden zijn voor het leven.
Dit is geen instelling van de kerk of van de staat, maar is vastgesteld als de scheppingsorde van God.
Het is de hoeksteen van de samenleving.

Wettig huwelijk
Een huwelijksrelatie bestaat voor God alleen wanneer een man en een vrouw voor de wet van het betreffende land getrouwd zijn.
Het paar moet openlijk en officieel verklaren dat zij elkaar als man en vrouw aannemen en trouw aan elkaar zullen zijn en blijven.
Het huwelijk zal Bijbels gezien, altijd door de wet van het land bekrachtigt dienen te worden.

Fundamentele kenmerken
Het huwelijk heeft drie fundamentele kenmerken:
- de man verlaat zijn ouders en belooft in het openbaar dat hij bij zijn vrouw hoort.
- man en vrouw zijn met elkaar verbonden door elkaar lief te hebben boven alles en door verantwoordelijkheid te dragen voor elkaars welzijn.
- man en vrouw worden één in de intimiteit en verbondenheid van de seksuele eenwording.

Seksualiteit binnen het huwelijk
Paulus wijst in 1Cor.6:16-20 op de consequentie van seksuele omgang, namelijk dat twee mensen één worden.
Seksueel contact is dus niet iets vrijblijvends.

Bij seksualiteit horen sterke gevoelens.
Alleen binnen het huwelijksverbond mogen man en vrouw zich daar aan overgeven.


Conclusie
God bedoelt de specifieke huwelijksrelatie als een verbintenis tussen die ene man en die ene vrouw.

God heeft het huwelijk ingesteld als de fundamentele samenlevingsvorm.

Het huwelijk is gegeven als een levenslange verbintenis tussen man en vrouw, waarbinnen zij ieder aspect van hun leven delen.

Je bent in Gods ogen getrouwd als er sprake is van een wettig huwelijk.


Seksuele gemeenschap is gereserveerd om binnen de liefdevolle en intieme omgang van het huwelijk te beleven.