Wat we geloven

 

Wij geloven, dat God bestaat en de Schepper is van alles.
Heer, onze God, u komt de eer toe glorie, eer en macht te ontvangen. Want u hebt alles geschapen. Aan uw wil dankt alles zijn bestaan – Openb. 4:11

Wij geloven, dat elk mens die God zoekt, God zal vinden.
Wie Mij met hart en ziel zoekt zal Mij vinden.
Ik beloof dat Ik me zal laten vinden – Jer. 29:13

Wij geloven, dat Jezus Christus de zoon van God is.
Omdat God zegt: Jezus is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart – Luc. 3:22

Wij geloven, dat Jezus Christus Gods ware aard laat zien, namelijk liefde en goedheid.
De boodschap die wij van de Zoon gehoord hebben en aan u overbrengen luidt: God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis – 1Joh. 1: 5

Wij geloven, dat de duivel de tegenstander is van God en mensen, en dat hij de oorzaak is van alle ellende en kwaad.
De duivel is vanaf het begin een moordenaar geweest.
Er is geen waarheid in hem. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar en de vader van de leugen – Joh. 8:44

Wij geloven, dat Jezus Christus voor de zonden en tekortkomingen van alle mensen is gestorven, de duivel en de dood heeft overwonnen, uit de dood is opgestaan en voor eeuwig leeft.
Christus is gestorven voor onze zonden, hij is begraven en hij is op de derde dag opgewekt – 1Cor. 15:3
Door zijn dood heeft hij de duivel die de dood onder zijn macht heeft, onttroond – Hebr.2:14

Wij geloven, dat ieder mens door persoonlijk geloof in Jezus Christus gered kan worden uit de macht van de duisternis.
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft – Joh. 3:16

Wij geloven, dat je persoonlijke relatie met God hersteld wordt, omdat God je zonden vergeeft wanneer je Jezus Christus als je Redder aanvaardt.
Aan wie hem aanvaarden en in hem geloven, geeft hij het recht om kinderen van God te worden – Joh. 1:12
Hoe groot is de liefde die de Vader ons heeft bewezen!
We worden kinderen van God genoemd – 1Joh. 3:1

Wij geven in de volwassen doop door onderdompeling in water een zichtbaar teken van ons persoonlijk geloof in Jezus Christus.
Begin een nieuw leven, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonden – Hand. 2:37-38

Wij geloven, dat Jezus Christus je doopt in heilige Geest.
God heeft zijn belofte gedaan aan u en aan alle mensen. Laat u dopen in de naam van Jezus Christus en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen – Hand. 2:38-39

Wij geloven, dat je door de kracht van de heilige Geest en op gezag van de naam van Jezus de overwinning kunt behalen in de strijd tegen het rijk der duisternis.
Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen – Ef. 6:10-12

Wij geloven, dat God zijn mensen samenvoegt tot een gemeente, waarvan Jezus Christus het hoofd is.
God heeft alles aan Jezus Christus onderworpen, hem boven alles verheven en hem aan het hoofd gesteld van de gemeente, het lichaam van Christus – Ef. 1: 22-23

Wij geloven, dat elk mens die in Jezus Christus gelooft en Hem blijft volgen, volmaakt kan worden.
Wees volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is – Matt. 5:48.
Dat God, die een God van vrede is, u in alle opzichten heiligt, en dat heel uw persoon, naar geest, ziel en lichaam, onberispelijk bewaard blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus – 1Thess. 5:23


De Bijbelteksten zijn overgenomen uit de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap