Ziekenzalving


Uitgangstekst
Als iemand ziek is, laat hij de oudsten van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven.
Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden; de Here zal hem gezond maken.
En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven.
Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt.
Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.
(Jac. 5:14-16 – vertaling Groot Nieuws).

De zieke vraagt
Als je zo ziek bent, dat je niet in staat bent om naar de samenkomsten van de gemeente te gaan, dan is het zaak om de oudsten van de gemeente bij je te roepen en hen te vragen om je met olie te zalven en met je te bidden voor genezing.
Jacobus toont hiermee de weg die je mag gaan als je geen kracht meer hebt om alléén de geestelijke strijd aan te binden.
Je mag een beroep doen op de gemeente.

De oudsten bidden
Als teken van vertrouwen op de kracht van Gods Geest die werkzaam is in de gemeente, zalven de oudsten de zieke met olie en bidden voor hem.
Zij bestraffen in de hemelse gewesten de boze geesten in de naam van Jezus en vragen om de manifestatie van Gods kracht tot herstel.

De NBG-vertaalt:
Het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heer zal hem weer oprichten.
En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Het gelovig gebed is hier de belijdenis van ons geloof in de waarheid van Gods beloften, en tegelijk de wens om deze beloften nu ook in de zieke waar te maken.
Jacobus houdt rekening met de mogelijkheid dat ziekte het gevolg kan zijn van zonden.
Dit is dus niet altijd het geval…!
Maar, als zonden de oorzaak van de ziekte zijn, en de zieke is zich hiervan bewust, dan moet hij deze zonden belijden aan de oudsten, zodat er ook gericht gebeden kan worden.

Principes
Olie - kracht van Gods Geest
Op enkele plaatsen in de Bijbel vinden wij het gebruik van olie als geneesmiddel
(Jes.1:6 en Luc.10:34).
In Jac. 5 is de olie echter geen geneesmiddel, anders zou er hebben gestaan:
“…en de zalving met olie zal de zieke herstellen”.
Jacobus stelt dat het gelovig gebed de zieke zal redden en dat de Heer hem zal genezen.
De olie staat hier symbool voor de werking van de kracht van de Heilige Geest die onze sterfelijke lichamen levend zal maken (Rom. 8:11).

Vertrouwen in Gods beloften
Je keuze om de weg van geloof te gaan hoeft geen innerlijke conflictsituatie te veroorzaken als je tegelijkertijd de weg van de medische wetenschap gaat.
In beide gevallen gaat het om geloof in het Woord van God en vertrouwen in de onveranderlijkheid van zijn beloften.

Vergeving na belijden
Vergeving van zonden heeft een heilzame invloed op de totale mens.
De vraag naar de mogelijke aanwezigheid van zonden mag bij ziekenzalving dan ook nooit achterwege blijven.
Ook in het Oude Testament wordt verband gelegd tussen occulte zonde en ziekte
(Ex. 23:24-26).
Het is opmerkelijk dat Jezus de verlamde man, die door zijn vrienden bij Jezus wordt gebracht, als eerste zijn zonden vergeeft en hem daarna geneest (Mark.2:1-12).

Het gebed van de rechtvaardige…
Als rechtvaardigen mogen we vertrouwen in het Woord van God en in de onveranderlijkheid van zijn beloften.
Als wij niet twijfelen aan Gods beloften, dan zal ons gebed “werkzaam” worden gemaakt.
Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt
(Matth. 21:22 – vertaling Het Boek).

Conclusie
Olie symboliseert de kracht van Gods Geest die werkzaam is in de gemeente.

Oudsten zalven een zieke - op zijn verzoek - met olie als hij niet meer naar de bijeenkomsten van de gemeente kan komen.

Zalving van zieken in de gemeentesamenkomst is overbodig, omdat we vertrouwen dat Gods Geest werkzaam is als wij als gemeente bijeenkomen.

Verwacht herstel door de kracht van Gods Geest en vertrouw op Gods beloften.
Ook als je de weg van de medische wetenschap gaat.