Visie


Het evangelie van Jezus Christus
Miljoenen mensen kennen het evangelie over Jezus.
Zij zijn bekend met de verhalen over Hem, zoals die in de Bijbel staan beschreven.
Maar er is meer!
Jezus geeft mensen visie op Gods bedoeling met mens en schepping.
Hij stelt mensen in staat daaraan te beantwoorden.
Al zijn woorden en daden zijn daarop gericht.
Dit evangelie van Jezus stellen wij in onze gemeente centraal in woord en daad.


God
God openbaart Zich in het Oude Testament als de Schepper van hemel en aarde.
God, de oorsprong van alles wat is.
Jezus geeft ons visie op het wezen van God, zijn Vader.
Hij zegt: Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien.
Hij toont in zijn leven dat God enkel goed is, vol liefde en genade.
God wil tot in eeuwigheid met de mensheid in liefde verbonden zijn.
Jezus roept alle mensen op om zich - vanuit wederliefde tot God - volledig hiervoor te geven en in te zetten.


De mens
De Bijbel leert dat de mens een geest-ziel-lichaam wezen is, geschapen naar Gods beeld.
Het lichaam, de uiterlijke mens behoort tot de zichtbare, de natuurlijke wereld: de aarde.
De innerlijke mens (geest en ziel) behoort tot de onzichtbare, de geestelijke wereld: de hemel.
Ieder mens leeft hierdoor elk moment van de dag in twee werelden tegelijk, of hij het zich bewust is of niet.
De mens heeft bij zijn schepping van God alles ‘meegekregen’ om van meet af aan contact te hebben met God en een hechte relatie met Hem - op basis van liefde - op te bouwen.


Tegenstander
Jezus leert ook dat er in de geestelijke wereld een tegenstander rondgaat, de duivel.
De duivel wil mensen afhouden van het meewerken aan het plan van God en stelt alles in het werk om hun leven te laten mislukken.
Jezus verbindt al het onheil, alle ellende, alle ziekte en alle kwaad met deze bron.
Hij betitelt de duivel als ‘de vader der leugen’.


Zonde
De satan en zijn demonen benaderen de mens vanuit de onzichtbare wereld en proberen hem op allerlei manieren dwars te zitten en tot zonde te verleiden.
Door zonden ontstaat er in de geestelijke wereld een scheiding tussen God en mens.
Wanneer zonden zich blijven herhalen, vervreemdt de mens steeds meer van zijn God.


Werk van Jezus
Door de boodschap van Jezus Christus en door zijn lijden, sterven en opstanding is het voor alle mensen mogelijk om vergeving van zonden te ontvangen en opnieuw verzoend, herenigd te worden met God.
Door de heilzame woorden van Jezus die geladen zijn met de kracht van de Geest van God, kan elke band met de duivel en zijn rijk worden doorbroken en alle schade die hierdoor is ontstaan, worden weggewerkt.
Jezus kan elk mens naar lichaam, ziel en geest weer volkomen gezond maken, waardoor de mens alsnog aan het oorspronkelijk doel van God met zijn leven kan gaan beantwoorden.


Vanzelf?
Het proces dat leidt tot een volledig herstel verloopt echter niet automatisch.
Het vraagt om persoonlijk geloof, om liefde, om trouw, om inzet.
Jezus werkt niet buiten ons om, maar te allen tijde samen met ons.
Hij doet een beroep op alles wat God bij ons heeft ingeschapen.


Bekering
Ieder mens die de vrede van het Koninkrijk Gods wil beleven, zal zich allereerst moeten bekeren.
Zich innerlijk afkeren van alles wat niet uit God komt: zonde en ongerechtigheid.
En zich helemaal toekeren naar alles wat bij God behoort: waarheid, gerechtigheid, reinheid, zuiverheid, eerlijkheid.
Deze stap dient samen te gaan met een persoonlijk geloof in Jezus Christus als Heiland en Verlosser, als degene die de zonde vergeeft.
Deze stap kan de Heer niet voor u doen.
Het is een keuze van uzelf.


Wedergeboorte
De mens die zich bekeert, ontvangt van Jezus nieuw leven.
Hij wordt in de geestelijke wereld vanuit het rijk van Satan overgeplaatst in het Koninkrijk van God.
Hij wordt een kind van God.
Dit nieuwe leven mag door intens contact met Jezus gestalte gaan krijgen in alle delen van zijn bestaan: in denken, in spreken, in doen en laten…


Waterdoop
Het evangelie roept de wedergeboren mens op om zich door onderdompeling in water te laten dopen. Hiermee verklaart de gelovige dat het oude voorbij is gegaan en het nieuwe is gekomen.
Dat hij met Christus is gestorven en opgewekt en dat hij in nauwe verbondenheid met Jezus alles wil gaan doen wat God bedoelt.


Doop in heilige Geest
De Heer wil deze duidelijke verklaring van de mens beantwoorden door hem te dopen in heilige Geest, de Geest van God.
Een gebeurtenis die in de geestelijke wereld zijn beslag krijgt.
Ieder wedergeboren mens mag de Heer hier in gebed om vragen.
Hierdoor ontstaat er tussen Hem en de mens een relatie die te vergelijken is met een huwelijk.
Wij zijn dan één geest met Hem.
Alle bronnen van ons bestaan zijn dan in de kern verbonden met alles wat in Jezus is.
De Heer kan zijn werk dan volledig ontplooien in ons leven.

De doop in water en de doop in heilige Geest behoren bij elkaar.
Samen geven zij uiting aan het verbond dat God wil sluiten met de mens.
Ons leven is dan met Christus verborgen in God.


Groei
In de ontstane relatie kan de mens onder leiding van Jezus uitgroeien tot een sterk, evenwichtig, geestelijk volmaakt en volwassen mens, een zoon van God.
In zulke mensen kan God ‘alles in allen’ worden.


Strijd in de hemelse gewesten
Het proces van groei en ontwikkeling tot een volledig herstel wordt vanuit het rijk der duisternis tegengewerkt en gedwarsboomd.
De wedergeboren mens mag echter door de inwonende kracht van de heilige Geest en op gezag van de naam van Jezus het verzet van het rijk der duisternis breken en de overwinning behalen.
Blokkades, die de geestelijke groei en ontwikkeling onmogelijk maken, mogen in de naam van Jezus worden afgebroken, waardoor gebondenheid plaats moet maken voor vrijheid.


Gemeente
De persoonlijke groei en ontwikkeling tot volledig herstel vergt de nodige tijd.
Voor dit groeiproces heeft iedere gelovige geestelijk voedsel nodig.
De persoonlijke strijd die elke gelovige in verbondenheid met Jezus Christus zèlf zal moeten strijden, vraagt om kennis en inzicht in de geestelijke wereld.
Hiervoor is vaak begeleiding en pastorale hulp noodzakelijk.

Jezus reikt dit alles concreet aan in zijn gemeente.
De Bijbel beschrijft de gemeente als een lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is en waarvan wij levende leden mogen zijn.
God wil dan ook dat wedergeboren mensen zich invoegen in een plaatselijke gemeente en zich onder leiding van Jezus samen inzetten voor de realisatie van Zijn bedoeling in hun leven.


Ter ere van God
In onze bijeenkomsten willen wij het evangelie van Jezus Christus prediken, praktiseren en volledig gaan beleven...
Opdat Jezus zijn werk in ons kan voltooien en God, onze Schepper, aan zijn eer komt.


Ook voor u...!
Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus ook voor u van grote waarde is.
Geef het een kans…!