Wie is Hij? Ken je Hem?

Vanuit het stadje Naïn komt een stoet mensen aan. Het is een begrafenisstoet. Een moeder, die weduwe is, brengt haar enige zoon naar zijn laatste rustplaats. Maar van de andere kant komt ook een stoet mensen aan. Een persoon uit die stoet is bewogen over die moeder vanwege haar verdriet en zorgen. Jezus gaat naar…

Benieuwd hoe het verder gaat?


In de Bijbel kun je het lezen en wel in Lucas hoofdstuk 7 in de verzen 11-17.

Lucas 7:11-17

[11] Daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet. Zijn leerlingen gingen met hem mee en ook een grote menigte mensen. [12] Toen hij de stadspoort naderde, droeg men juist een dode naar buiten. Het was de enige zoon van een weduwe, en een heleboel mensen uit de stad liepen met haar mee. [13] Toen de Heer haar zag, was hij met haar begaan. ‘Huil maar niet,’ zei hij. [14] Hij ging naar de draagbaar toe en raakte die aan. De dragers hielden stil. ‘Jongen,’ zei hij, ‘ik zeg je: sta op!’ [15] En de dode kwam overeind en begon te spreken, en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. [16] De mensen raakten diep onder de indruk en ze begonnen God te eren: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan; God heeft zich om zijn volk bekommerd.’ [17] Wat Jezus hier gedaan had, werd al gauw bekend, in heel het Joodse land en daarbuiten.

Wie is Hij?

In dit verhaal over de jongeling uit Naïm komt duidelijk de bewogenheid van Jezus tot uiting. Hij is bewogen over deze moeder, die weinig toekomst meer ziet. Die bewogenheid is één van de wezenskenmerken van Jezus die laten zien wie hij is. Het brengt Hem tot actie zoals we in deze geschiedenis kunnen zien.
Die Jezus houdt eigenlijk ieder mens de vraag voor: “ Wie ben ik voor jou”?


Daarnaast is er de vraag: Ken je hem? Want bijzonder aan Jezus is dat Hij zich graag laat kennen. Dat kennen kun je omschrijven als: met je omgaan. Persoonlijk contact met je hebben. Hij met jou en jij met Hem. 
Dat probeert dit foldertje aan te geven. We hopen dat je op die mogelijkheden wilt ingaan en op zoek gaat naar Jezus. Als je daarbij hulp wilt hebben, willen we je graag behulpzaam zijn.


Misschien heb je vragen en/of opmerkingen?

Je kan ons op zondagen ook ontmoeten in de Adventkerk, Hengelolaan 225, Den Haag

0p deze website vind je informatie over de Adventkerk.