Wie is Hij? Ken je Hem?

Een Romeinse hoofdman komt naar Jezus toe. Zijn dochtertje ligt op sterven en hij heeft gehoord dat Jezus mensen beter maakt. Hij vraagt Jezus met hem mee te gaan. Vanwege de drukte kost het Jezus  moeite om met de hoofdman mee te gaan. Onderweg naar het huis van de hoofdman, komt een knecht hem zeggen dat het dochtertje is overleden. Jezus hoort dat en zegt…

Benieuwd hoe het verder gaat?


In de Bijbel kun je het lezen en wel in Lucas hoofdstuk 8 in de verzen 40-56.

Lucas 8:40-56

40Toen Jezus terugkeerde, wachtte de schare Hem op, want zij zagen allen naar Hem uit. 41En zie, er kwam een man, genaamd Jaïrus, en deze was een overste der synagoge. En hij viel neder aan de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen, 42omdat zijn enige dochter, die ongeveer twaalf jaar oud was, op sterven lag. Terwijl Hij erheen ging, drongen de scharen op Hem aan. 43En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, 44kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op. 45En Jezus zeide: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus: Meester, de scharen drukken en verdringen U. 46Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan. 47Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. 48En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.

49Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van de overste der synagoge met de boodschap: Uw dochter is gestorven, val de Meester niet meer lastig! 50Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden. 51Toen Hij aan het huis gekomen was, stond Hij niemand toe met Hem naar binnen te gaan dan Petrus, Johannes en Jakobus en de vader van het kind en de moeder. 52Allen nu weenden en weeklaagden over haar. Doch Hij sprak: Weent niet; zij is niet gestorven, maar zij slaapt. 53En zij lachten Hem uit, omdat zij wisten, dat zij gestorven was. 54Maar Hij vatte haar hand en riep, zeggende: Kind, sta op! 55En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op en Hij beval, dat men haar te eten zou geven. 56En haar ouders stonden versteld, maar Hij verbood hun tot iemand te spreken over hetgeen geschied was.


Wie is Hij?

In dit verhaal komt een vader bij Jezus om hulp voor zijn zieke dochtertje. Hij heeft gehoord dat Jezus zieken geneest en dus gaat hij naar hem om hulp. Als je naar Jezus gaat om hulp, gaat hij helpen. Zelfs als later de hulp niet meer nodig lijkt, bemoedigt Jezus de vader om niet op te geven. Zo komt Jezus deze vader te hulp.

Intussen is er ook een vrouw die hulp nodig heeft. Twaalf jaar lang is ze ernstig ziek en niets heeft haar kunnen helpen. Hier is de vraag om hulp wat indirecter. De klacht van de vrouw is intiem en dat laat je niet zomaar horen Ook deze vrouw biedt Hij hulp door haar te genezen.

Die genezing zelf laat zien dat Jezus kracht in zich heeft om te kúnnen genezen. Want hij merkt dat er kracht van hem is uitgegaan. Zo laat Jezus merken wie Hij is.


Ken je Hem?

Als je ziet hoe Jezus zich ook in deze geschiedenis kenbaar maakt, is de vraag: Ken jij hem?

Je kunt blijkbaar met al je zorgen, moeite en nood bij hem komen. Bijzonder aan Jezus is dat Hij zich graag laat kennen. Vooral als een helper, maar daarnaast zoekt hij omgang met je. Hij wil graag persoonlijk kontakt met je hebben. Hij met jou en jij met Hem.

Dat probeert dit foldertje aan te geven. We hopen dat je op die mogelijkheden ingaat en op zoek gaat naar Jezus.

Als je daarbij hulp wilt hebben, willen we je graag behulpzaam zijn.


Misschien heb je vragen en/of opmerkingen?

Je kan ons op zondagen ook ontmoeten in de Adventkerk, Hengelolaan 225, Den Haag

0p deze site vind je informatie over de Adventkerk.