Wie is Hij? Ken je Hem?

Op het heetst van de dag komt een vrouw uit Sichar water putten. Bij de bron zit een man die haar vraagt voor hem ook wat water te putten. Dat kan toch niet, zegt de vrouw. Want Joden en Samaritanen gaan niet met elkaar om. “Ik kan je levend water geven” zegt de man, dan zul je nooit meer dorst krijgen. Hoe kan dat nou? Zonder emmer kom je toch niet aan water. Haal je man, dan zal ik het uitleggen …

Benieuwd hoe het verder gaat?


In de Bijbel kun je het lezen en wel in het boek Johannes hoofdstuk 4 in de verzen 4-42

Joh.4:4-42

4En Hij moest door Samaria gaan. 5Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld, dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had; daar was de bron van Jakob. 6Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten; het was ongeveer het zesde uur. 7Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken. 8Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. 9De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? [Want Joden gaan niet om met Samaritanen.] 10Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven. 11Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het levende water? 12Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? 13Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. 15De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. 16Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. 17De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man; 18want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken. 19De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt. 20Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden. 21Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. 22Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 23maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 25De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. 26Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.

27En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd, dat Hij met een vrouw in gesprek was, en toch zeide niemand: Wat zoekt Gij, of: Waarom spreekt Gij met haar? 28De vrouw dan liet haar kruik staan, en ging naar de stad en zeide tot de mensen: 29Komt mede en ziet een mens, die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de Christus zijn? 30Zij gingen de stad uit en kwamen tot Hem.

31Intussen vroegen zijn discipelen Hem, zeggende: Rabbi, eet. 32Hij zeide echter tot hen: Ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet. 33De discipelen dan zeiden tot elkander: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? 34Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen. 35Zegt gij niet: Nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten. 36Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde. 37Want hier is de spreuk waarachtig: De een zaait, de ander maait. 38Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien, wat u geen arbeid heeft gekost; anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt.

39En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. 40Toen dan de Samaritanen tot Hem kwamen, verzochten zij Hem bij hen te blijven; en Hij bleef daar twee dagen. 41En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord, 42en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.


Wie is Hij?

Heel bijzonder te zien hoe Jezus contact zoekt met een mens met de bedoeling die dan te ontmoeten. Bij deze vrouw uit Samaria, merk je hoe Jezus het goede wenst aan te bieden. Hoewel hij haar achtergrond kent, gaat hij met haar om zonder enig verwijt. Hij is verlangend om in haar leven iets moois te doen ontstaan. En niet alleen in dat van haar, maar ook in dat van de mensen in haar omgeving. Wat zal dat een geweldige tijd geweest zijn.

Hij is Jezus die eigenlijk ieder mens de vraag voor legt: Mag ik in jouw leven ook iets moois tot stand brengen?


Ken je Hem?

Daarnaast is er de vraag: Ken jij hem?

Om hem te leren kennen vraagt hij je als het ware: wil jij mij ontmoeten, want ik wil er voor je zijn.

Want bijzonder aan Jezus is dat Hij zich graag laat kennen. Vooral als een helper, maar ook om met je om te gaan. Hij wil graag persoonlijk kontakt met je hebben. Hij met jou en jij met Hem.

Dat probeert dit foldertje aan te geven. We hopen dat je op die mogelijkheden wilt ingaan en op zoek gaat naar Jezus.

Als je daarbij hulp wilt hebben, staan wij voor je klaar.


Misschien heb je vragen en/of opmerkingen?

Je kan ons op zondagen ook ontmoeten in de Adventkerk, Hengelolaan 225, Den Haag

0p deze site vind je informatie over de Adventkerk.